Ryska posten

12 april 2009

Vem förklarade krig?

Förr var det kungen som förklarade krig. Sen tog riksdagen ifrån honom den rätten och rätten att förklara krig har sedan dess ansetts vara en probersten för alla demokratier.
I 10 kap. 9 § regeringsformen heter det:
Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat land endast om
1. riksdagen medgiver det,
2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,
3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.
Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke givas utan riksdagens medgivande.
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.
Idag för Sverige krig i Afghanistan. Mot afghaner - oklart vilka.
Det kriget har startats utan någon krigsförklaring från svensk sida och man kan verkligen fundera på om det skett författningsenligt. I praktiken gick det till så att två höga försvarsstabsofficerare med NAto-kontakter bestämde sig, övertalade dåvarande försvarsminister Björn von Sydow som i sin tur övertalade Göran Persson (inte svårt) och så var det klart. Resten var formaliteter.
Att krigsmakten i praktiken sätter dagordningen och skickligt manipulerar riksdagen dit den vill framgår av det senaste skurkstrecket från Högkvarteret, beslutet att sända enheter ur det svenska flygvapnet till Afghanistan. Bl a ska svenska Herkulesplan , extremt tunga och långsamma, perfekta måltavlor för den afghanska motståndsrörelsen frakta militär materiel som Nato nu kör med tåg genom Ryssland och Uzbekistan till Mazar-e Sharif till södra och östra Afghanistan där striderna är som intensivast.
Det enda som sägs i propositionen om denna extremt farliga insats - av oerhörd betydelse för USA:s möjligheter att fortsätta sitt folkmord på afghaner - är följande:
"Den transportflygenhet som kommer att ingå i det svenska bidraget till
säkerhetsstyrkan planeras att baseras i Mazar-e Sharif i norra
Afghanistan. Grundat på såväl nationella behov som ISAF:s behov, ska
transportflygenheten emellertid kunna användas över hela Afghanistan."
Skrivningen "såväl nationella behov som ISAF:s behov" är utsökt mångtydig. Nationella behov? Vilken nations? Knappst Sveriges? Afghanistans - näppeligen, eftersom Afghanistans parlament kräver att de amerikanska trupperna ska lämna Afghanistan. Återstår USA:s nationella behov.
Att tala om "transportflygenheter" när det handlar om extremt känsliga militära försörjningsuppdrag i brinnande krigszoner är milt sagt en förskönande omskrivning.
Om det fanns en opposition i Sveriges riksdag, skulle den lägga upp ett ramaskri!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.