20 maj 2024

Ej respekterad ideell upphovsrätt och skydd för namn

Lars Diding och Jan Myrdal-sällskapet respekterar inte Jan Myrdals uttryckliga vilja att 
inte bli förknippad med "Leninpriset" och "Robbespierrepriset".

Jan Myrdals och Gun Kessles stiftelsen har uppmärksammat att Jan Myrdals namn använts i strid med Jan Myrdals uttryckliga vilja. Det är användandet av Jan Myrdals namn i samband med utdelning av prisen Leninpriset och Robespierrepriset.

 Jan Myrdal skrev i ett mail till styrelsen i Jan Myrdalssällskapet den 30 maj 2016 följande.

Detta innebär dels att jag icke på något sätt kommer att lägga mig i priset. Men dels också att mitt namn icke får förekomma i samband med priset. Det är inte ett ”Jan Myrdalspris”, icke ett ”Jan Myrdalsbibliotekets pris” och icke ett pris i Jan Myrdals anda”. Kalla det ett Leninpris eller ett Didingspris men alltså icke något som har med mig och mitt arbete att göra.

Jan Myrdal har mycket generöst överlåtit på Lars Diding och sällskapet att använda både Jans och Guns verk, privata tillhörigheter och namn. Användandet var dock inte helt utan gränser vilket framgår av mailet ovan.

Jan Myrdalssällskapet har själva erkänt att Jan Myrdal inte ville att hans namn skulle nämnas tillsammans med priset. På sällskapet hemsida skrivs följande.

Mot bakgrund av den fortsatta diskussionen om priserna och deras koppling till Jan Myrdalsällskapet, där kontentan var att Jan Myrdal inte längre ville förknippas med priserna, föreslog styrelsen inför stämman 2017 att helt skilja priserna från sällskapet. årsstämman 2017 ställde sig bakom beslutet och ett andra beslut togs vid stämman 2018. I och med det har stadgeändringar verkställts som helt skiljer priserna från Jan Myrdalsällskapet.

Efter detta erkännande gör dock Lars Diding och sällskapet en helvändning och skriver

2022 återtog priserna sina ursprungliga namn. Kort före sin död i oktober 2020 kom Jan Myrdal överens med Lasse Diding om att priserna i framtiden återigen skulle bära hans namn och i enlighet med detta heter Leninpriset återigen Jan Myrdals stora pris – Leninpriset och Robespierrepriset har återfått namnet Jan Myrdals lilla pris – Robespierrepriset.

Detta är ett påstående som helt saknar stöd i annat än Lars Diding egna ord. Jan Myrdal nämnde inte detta för någon annan trots att han hade flera närstående med tät kontakt innan hans död. Det är också märkligt att sällskapet inte återtog namnet det år Jan Myrdal avled utan först efter att ytterligare ett år har gott.

Det ligger närmast att påstå att Lars Diding ljuger för att gynna sina egna syften.

Detta är skamligt och borde inte komma från någon som påstår sig vilja stödja Jan Myrdal och hans verk.

Stiftelsen har 2022 skrivit till Lars Diding och uppmanat honom att inte använda Jan Myrdals namn i strid med Jans dokumenterade vilja. Trots detta har Lars Diding och sällskapet använt Jan Myrdals namn för Leninpriset år 2023. Detta visar Lars Didings förakt för Jans Myrdals vilja och sällskapets respektlöshet inför Jan Myrdals person.

Stiftelsen uppmanar Lars Diding och sällskapet att visa respekt för Jan Myrdals person genom att sluta använda hans namn i strid med Jan Myrdals dokumenterade vilja.

Stöd Gun Kessles och Jan Myrdals personer och verk genom att respektera deras dokumenterade vilja och fortsätt att göra deras verk tillgängliga för intresserade läsare och åskådare i enlighet med deras vilja.

Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.