3 september 2010

Bra, piloter!

Idag meddelar TT:
"Piloter till attack mot ÖB. Flygvapnets piloter vägrade i
förra veckan att flyga i protest mot Försvarsmaktens ledning.
Nu har de skickat ett protestbrev till ÖB och hans generaler.

"Bägaren var full och det bubblade över för många.
Flygsäkerhetsklockan började ringa hos de flesta och den
allmänna åsikten var att vi måste göra något
innan någon skadar sig!" står det bland annat.

De anställda i Försvarsmakten har reagerat kraftigt mot
ÖB:s brev från början av juli där alla anställda
uppmanas meddela om de accepterar utlandstjänstgöring. De
som säger nej kan riskera uppsägning."


Piloterna gör rätt. Det stora flertalet av dem har anställts
i en tid då försvaret sysslade med försvar av Sverige, inte
av Bushs krigspolitik.

Tyvärr stiftades under s-regeringen en lag som gav möjlighet
att beordra fast anställda officerare utomlands, men det
kryphålet kan förstås ifrågasättas fackligt.

Var och en som läser grundlagen kap 10, 9 § ser att
andemeningen är att svensk militär personal ska finnas i
Sverige annat än i mycket noga angivna undantagsfall.
Det är tre kriterier som ska gälla TILLSAMMANS och inte tre
ALTERNATIVA kriterier som den nuvarande riksdagen valt att
tolka det.

Det är den vantolkningen av grundlagen som möjliggjort det
svenska krigsdeltagandet i Afghanistan, som inte följer av
någon "skyldighet" enligt internationell överenskommelse.
Så här lyder kap 10, § 9:

"Regeringen får insätta rikets försvarsmakt
eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot
riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid
eller sändas till annat land endast om
* 1. riksdagen medgiver det,
* 2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för
åtgärden,
* 3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av
internationell överenskommelse eller förpliktelse som har
godkänts av riksdagen.
Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp
mot riket, icke givas utan riksdagens medgivande.
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld
i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att
hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under
krig mellan främmande stater. "

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.