Ryska posten

13 januari 2017

Om parollen för Europas förenta stater

I senaste numret av Riktpunkt, SKP:s tidning hittar jag den här
analysen, som understryker Tysklands roll i EU och den
springpojksroll som tilldelats Sverige i Baltikum.

Så här skriver Riktpunkt:Den europeiska unionen, i vilken Sverige varit medlem i lite mer än 20 år, är en imperialistisk union, som uppstått främst för att tjäna de tyska monopolkapitalisternas intressen. Det är samma monopolkapitalister som drog nytta av Hitlers politik som nu tjänar på EU.

EU domineras av de tyska monopolkapitalisterna, som har expanderat kraftigt sedan kontrarevolutionen 1989. Exempelvis Volkswagen, ett av de större tyska företagen, kontrollerar ensamt mer än 30% av Slovakiens export. De tyska imperialisterna har dock lärt sig sin läxa - de kan inte ensamma utmana den amerikanska eller ryska imperialismen, de behöver allierade. I den här situationen minns vi Lenins formulering i artikeln om Europas förenta stater:

Naturligtvis är tillfälliga överenskommelser mellan kapitalisterna och mellan staterna möjliga. I den meningen är också Europas förenta stater något möjligt som en överenskommelse mellan de europeiska kapitalisterna

En av dessa överenskommelser berör Sverige. Även de svenska imperialisterna har dragit nytta av EU - det har tillåtit dem att expandera in i de baltiska länderna: Estland, Lettland och Litauen. I dessa tre länder är svensk kapitalexport dominerande och det är intressant att notera att här är de tyska investeringarna väldigt få jämfört med de svenska investeringarna och de kan inte anses hotande mot den svenska dominansen. På samma sätt förhåller det sig i Polen, där Nederländerna och Tyskland dominerar. Där kan de svenska investeringarna inte anses hotande för de nederländska eller tyska monopolkapitalisterna.

Detta säger oss att de svenska och tyska monopolkapitalisterna har delat upp norra och östra Europa i en tillfällig överenskommelse, i vilken de baltiska länderna avsatts för de svenska imperialisterna att exploatera.

I praktiken innebär det här att 27% av de utländska direktinvesteringarna i Estland görs av svenska företag. I både Lettland och Litauen är samma siffra 19%. Två av de fyra största bankerna i Sverige, Swedbank och SEB kontrollerar mer än 60% av den estniska bankmarknaden. I Litauen kontrollerar samma två banker 59% av marknaden och i Lettland kontrollerar svenska banker runt 53% av marknaden. När det handlar om andra finansiella institutioner noterar vi att börserna i de tre baltiska länderna ägs av Nasdaq OMX. Här sitter Wallenberg, Sveriges största monopolkapitalist med en andel på 11%. Det är alltså samma familj som äger SEB.

En annan viktig investering i de baltiska länderna är gjort av Ericsson. Företaget kontrollerar ensamt runt 11% av den estniska exporten. Ericssons position i Estland liknar Volkswagens position i östra Europa, där företaget ensamt kontrollerar mer än 30% av Slovakiens export.

Sveriges position inom EU är dock inte svart eller vit; den är grå, eftersom Sverige i allt högre utsträckning kontrolleras av de tyska imperialisterna. Den enskilt största investeraren i Sverige är Tyskland, vars företag sysselsätter 72 000 människor i Sverige. Det betyder att de tyska kapitalisterna har ett större inflytande än de amerikanska och att Sverige i allt större utsträckning hamnar under den tyska imperialismen. Allt som allt är mellan 20-25% av de svenska företagen och tillgångarna ägda utomlands ifrån och de tyska investeringarna ökar - det senaste exemplet på detta är Volkswagens köp av Scania.

För de svenska imperialisterna betyder detta att EU är ett tveäggat svärd. EU tillåter å ena sidan de svenska imperialisterna att dominera Baltikum, samtidigt som unionen innebär ett hot mot dem på hemmaplan. Det här betyder dock inte att de svenska imperialisterna förlorat sin nationella bas - de svenska imperialisterna har fortfarande ett starkt grepp om Sverige.

För oss, medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, säger detta att den tillfälliga alliansen mellan imperialisterna verkligen är en tillfällig sådan. Trots att östra Europa är uppdelat och

att de svenska monopolkapitalisterna har fått sin beskärda del av Europa att suga ut, expanderar fortfarande de tyska monopolkapitalisterna i Sverige.

Situationen säger oss också att vår huvudfiende finns i vårt eget land. Det är de svenska kommunisternas uppgift att kämpa mot den svenska imperialismen - för vår egen skull, men även i allians med resten av Europas folk. Det är vårt mål att genom en revolu- tionr process förändra Sverige från en imperialistisk till en socialistisk nation. Vi måste neka imperialisterna ett grepp om vår nation och vi måst en gång för alla se till att inga imperialister kan använda Sverige för att förtrycka och exploatera andra nationer och folk.

För SKP är det klart att det inte är möjligt att förändra EU från en imperialistisk union till en social union. Dessa strävanden är som bäst reformistiska och kan inte vara en del av den revolutionära kampen. Enhet mellan nationer är inte möjligt under imperialismen - vi håller därför med Lenin, som menade att "Europas förenta stater är under kapitalismen detsamma som en överenskommelse om uppdelning av kolonierna."

Detta betyder inte att vi är motståndare till nationernas enhet, men vi insisterar att denna enhet måste ta socialismens form. Under kapitalismen och imperialismen är ett fritt kulturellt, politiskt och socialt utbyte mellan fria folk omöjligt - endast under socialismen, där produktivkrafterna är under folkets befäl och används för folkets väl, kan detta utbyte och denna enhet mellan nationerna existera.

Initiativet av kommunistiska och arbetarpartiet ger oss den grund vi behöver för att kämpa mot imperialismen och kapitalismen - enheten mellan de kommunistiska partierna, med grund i en dynamisk och modern vetenskaplig socialism, är grundläggande för denna kamp. Våra analyser måste stämma överens med de nya förhållandena vi möter idag och vi kan inte nöja oss med att bara upprepa vad de som kom före oss redan har sagt - det är ett effektivt sätt för vår ideologi att stelna och bli oanvändbar.

Riktpunkt 10/2016. Man kan prenumererar genom att sätta in 300 kr
på plusgiro 4215384-1

1 kommentar :

 1. Bra slutord om att ta till sig ny (och förhoppningsvis objektiv) info. EU skapades av och för segrarmakten angloamerikas oligarki i deras intresse. Tyskland ville behålla DMarken men tvingades acceptera Euro som automatiskt gör Tyskland till dominant om dom följer sina instinkter att inte leva över sina tillgångar( som angloimperiets bankirer gärna skulle vilja att dom gjorde iom att dollar är currency of last resort. Deutsche Bank är i farozonen och om den kollapsar blir det dollarimperiet som kan ta för sig av Europa)
  Vid åren runt 1989 agerade Herrhausen och Rohwedder hänsynsfullt och var för skuldavskrivning för utv-länder/för en human process i fd Östtyskland. Båda mördades. Väst skyllde länge på Baader Meinhof men det var angloimperiets subversiva organisationer. 10 år innan, 1978, var dom skribenten kallar imperialister Brezjnev, Smith, d'Estaing för global utveckling understödd genom samarbete Sovjet Tyskland Frankrike Japan och Opec. Angloimperiet iscensatte dramatiken i Iran och ambassadockupationen, som förevändning för militär intervention och pistolen mot tinningen på Europa med hot om att stänga oljekranen. Vad blev resultatet jo angloimperiet lyckades än en gång HINDRA utvecklingen i Afrika mfl platser. Angloimperiet håller nere utvecklingen och exploaterar dess naturtillgångar och smörjer en liten korrupt överklass. Angloimperiet vill ha ständiga krig så att länder hålls i underutveckling. Det var inte vad Europeerna och även Shahen hade planerat. Fenomenet återkommer under de århundraden som angloimperiet dominerat. Andra vill ha win-win anglos vill ha utsugning och befolkningsminskning. Gabriel Hanotaux hade under slutet av 1800-talet långtgående planer för human utveckling i Afrika med betonad livskvalitet. Han manövrerades ut genom en Brittisk komplott som bla innefattade den utifrån iscensatta Dreyfuss-affären.
  Flera allierade politiker mördades sannolikt också för Britternas räkning. Tsarrysslands Sergei Witte var en konstruktiv humant inriktad reformatör och var helt emot de krigiska stämningarna utan att veta att det endast handlade om en Brittisk komplott. I Kina spelade reforminriktade Sun yat Sen en besläktad roll. Dessa nämnda utvecklingsinriktade individer utmanövrerades och Britterna kunde rädda sitt imperium i form av det angloamerikanska. De assimilerande judarna på kontinenten fördrevs genom Britternas inflytande över utvecklingen i Tyskland. Bla ägnade den mäktiga Milnergruppens påverkansagent Houston Stewart Chamberlain årtionden åt att plädera för att Tyskland både under Kaisern och nazismen skulle hindra judar att assimileras och ist utrotas. Bakgrunden var att judiska bankirer 'svikit' England genom att medverka till Bismarck's enande av Tyskland och den därmed uppkomna formidabla konkurrenten. Frankrikes Napoleon III var Britternas verktyg men han förmådde inte försvaga Bismarck som Britterna hoppats och de judiska bankirerna erhöll förtjänstitlar. Storfinansprivilegiet som England åtnjutit var på väg att gå förlorat om inte en kil kunde slås in mellan judar och kontinentaleuropa. Så nazismen stimulerades fram med början 10-20 år före Hitlers födelse.
  Genom att inte se skillnaden mellan angloimperiet och de övriga, som hela tiden varit deras offer och fått sina konstruktiva och fredsinriktade politiker eliminerade av angloimperiets agenter, blir det angloimperiet som fortsätter tyrannisera mänskligheten. Tyskland är ockuperat av Usas militär.
  Deras etablissemang är hjärntvättat till censur av kritik mot angloimperiets uppbackning av fascismen.
  Dollarn dominerar och ger parasitär makt. Om Brics vrider sig ur greppet kan allt förändras. Om resten av världen förlorar sig i inre splittring blir det svårare.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.