gerundium

18 maj 2020

Försvarsledningen vittvättar


Förre överstelöjtnanten vid Must Lennart Ohlson reagerar i DN idag mot hur hela affären med den falske överstelöjtnanten sopades under mattan med vad som närmast framstår en parkeringsbot.

Han kräver en ny utredning. Följ nu noga hur försvarspolitikerna kommer att reagera på detta? Finns månne minsta rättskänsla kvar bland dessa dinosaurier?
2 maj skrev jag på Facebook:


Den falske svenske överstelöjtnanten som tog sig in i MUST, ledningen för Sveriges trupper i Mali, Afghanistanstyrkan och Natos högkvarter i Bryssel där han blev kontaktman med ryska FSB har nu fått sin dom.

40 dagsböter och villkorligt!

Till hans förmån anförs att han var "försvarsvän" och "lite ångerfull".

I vanliga fall är det domen för att visa ett förfalskat körkort. I det här fallet var körkortsförfalskning bara ett av de mindre brotten på "överstelöjtnantens" lista.

Hela affären tyder på att det finns korruption inte bara i den högre försvarsmakten utan också smitta i rättsväsendet.
Någon tyckte förstrött att det kanske inte var så farligt. Karln ville väl inget ont... Kanske fanns inte grund för några mer seriösa åtalspunkter? Jag svarade, mest i vredesmod:

Vad sägs om osant intygande, urkundsförfalskning, otillåtet utnyttjande av tjänsteställning? Duger inte det kan jag tänka mig många paragrafer i BrB 22 kap som skulle kunna komma till användning. Vad sägs om stämpling för att gå främmande makt tillhanda - indirekt uppsåt, självfallet.

Dessutom skulle ju mannen - om han inte varit någon/någras särskilde vän - ha kunnat släpas inför domstol i USA för att olagligt ha tagit sig in i Nato:s högkvarter Shape. En grand jury skulle kunna samlas med 175 års fängelse i potten...

Nej, detta är ingen vanlig schlimazel. Det är en kär och omhuldad schlimazel. Försvarsledningens schlimazel.

Han måste definitivt ha fått hjälp från högre ort för att klara av ett så avancerat upplägg. Försvarets särskilde utredare passar på frågan om det finns flera falska officerare som vår "överstelöjtnant U*f X.".

Men nu kommer alltså förre överstelöjtnanten vid Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) Lennart Ohlson och säger i stort sett samma sak, om än i artigare ordalag:

Försvarsmakten har redovisat utredningen om ”den falske officeren” (NN). Tyvärr är den ofullständig och i vissa avseenden direkt missvisande för allmänheten.... De lagstadgade säkerhetsprövningarna har i vissa fall inte genomförts och när så skett, kan de ha varit bristfälliga. Både de övergripande slutsatserna och analyserna kan missleda allmänheten att tro att några större fel eller lagbrott inte har skett. Ett antal chefer anses ha agerat felaktigt men inget ansvar utkrävs.
När NN antas till en Natokurs sker det utan att hans bakgrund kontrolleras och trots att en säkerhetsrapport om NN har inkommit. Ingen görs ansvarig för att NN utan säkerhetsprövning, anställs vid insatsen i Mali (Mali 12)... En opålitlig illojal person med felaktig kompetens på en ledande befattning hade kunnat för­orsaka stor skada för svenska soldater....

NN utses även till svensk samverkans­officer vid Natohögkvarteret (Shape) i Mons Belgien. Det är inte redovisat vem som felaktigt konstituerar honom till överstelöjtnant. Nato har förmodligen avkrävt Försvarsmakten ett så kallat ”personal security clearance”. Det är ett intyg som garanterar att innehavaren är pålitlig. Vem som undertecknat beslutet vill inte Försvarsmakten uppge...
Vilken information han omedvetet, vid så kallad dold utfrågning, har lämnat, vet vi ingenting om.

I medier har överbefälhavaren och Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef (C Must) framfört att Försvarsmakten inte lidit någon skada. Om yttrandena inte är aningslösa, så är de olycksaliga för den just då startade utredningen....

Vad NN kan göra med den hemliga information som han erhållit vet vi inte. Därför måste Försvarsmakten göra en skade- alternativt menbedömning på den sekretessbelagda information som han tagit del av. Kanske borde det även juridiskt prövas om han gjort sig skyldig till obehörig befattning med hemlig uppgift, då vi inte vet vilket syfte han har haft med sin ”karriär”....

Det är anmärkningsvärt att samtalsuppteckningarna med NN inte finns bevarade, eftersom det där kan ha framkommit pinsamheter och klargöranden om felaktigheter som chefer har begått, som Försvarsmakten kan misstänkas för att inte vilja offentliggöra.

Trots att ärendet inkommer som ett säkerhetsärende är det inte Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef (C Must) som får uppdraget att hantera ärendet utan kommunikationsdirektören. Det är ett märkligt beslut....

De chefer som inte fullgjort sina skyldigheter med säkerhetsprövningen bryter mot säkerhetsskyddslagen, vilket kan äventyra personalens säkerhet. Att Försvarsmakten väljer att inte utkräva ansvar stärker inte allmänhetens förtroende för Försvarsmakten....
Lennart Ohlsson har ställt 23 frågor till utredaren, som skulle kunna klarlägga brister i utredningen samt beskriva hur ärendet handlagts. Ingen av frågorna har besvarats.

Han uppmanar nu våra försvarspolitiker att agera så att ett klargörande sker. Att så skulle ske är knappast troligt. Försvarspolitiker som är inriktade på att mygla in Sverige i Nato lär knappast röra i denna varböld.

Möjligen skulle tillräckligt många skrin från allmänheten, inklusive militärer med rättskänsla, kunna ändra på den saken.

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Krigsmakten får man väl inte kritisera.Får man det. Dom är som katolska kyrkan ofelbara.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.