gerundium

9 november 2022

Grundlagsmygel

Vad ska regeringen göra åt grundlagen som i sin nuvarande form
hindrar Nato-inträdet?

Så länge nuvarande grundlag (regeringsformen) gäller i nuvarande ordalydelse är ett Nato-medlemskap omöjligt.

Regeringen och riksdagen har att välja på att 1) vänta med Nato-medlemskap tills grundlagen ändrats eller 2) gå med ändå och därmed förvandla grundlagen till makulatur (statskupp).

Nu söker kanslihuset febrilt en tredje utväg - att ändra grundlagen i efterhand, en väg som borde få håret att resa sig på alla jurister.

Det står i regeringsformen 10 kap. 7 § att beslutanderätt endast kan överlåtas till EU eller "mellanfolklig organisation för fredligt samarbete", en beskrivning som med bästa vilja i världen inte kan täcka militärpakten Nato.

Medlemskap i Nato kolliderar med svensk grundlag på en rad punkter:

* Enligt grundlagen är det regering och riksdags som beslutar om att förklara krig och sluta fred. Vid ett Nato-medlemskap blir Sverige juridiskt bundet av beslut i sådana frågor som fattas på helt annat håll.

* Visserligen har värdlandsavtal med Nato och annat redan gett Nato vissa möjligheter att använda Sverige som plattform för aggression mot tredje land. Men grundlagen ger inget stöd för att Nato skulle föra krig på svensk mark.

* Inte heller är grundlagen förenlig med att svenska värnpliktiga trupp skulle föra krig utomlands. Att ställa svensk trupp under främmande makts befäl är omöjligt annat än om det rör FN eller "fredsfrämjande" insatser, skulle vid ett Nato-inträde bli en långtgående caveat (förbehåll) och sådana vill ju regeringen (den gamla och den nya() inte ha.

Hela denna "grundlagsproblematik", som Peter Hultqvist i ett obevakat ögonblick nämnt, har regeringen (den gamla och den nya) försökt sopa under mattan och har aldrig kommenterat frågan i riksdagen eller i media.

Nu visar det sig emellertid att professionella myglare i Kanslihuset sedan i juli sökt ett sätt att juridiskt sopa frågan under mattan. I en promemoria från regeringskansliet 2022-07-14 Fö2022/00983 heter det:

"Genom de ändringar som har gjorts i svensk rätt för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt PFF SOFA och det kompletterande tilläggsprotokollet har svensk lagstiftning anpassats till de materiella regler som följer av Nato SOFA och Parisprotokollet.

Ett medlemskap i Nato kan dock medföra att ytterligare justeringar behöver göras. Det behöver därför analyseras vilka eventuella författningsändringar som kan krävas
.

En motsvarande analys behöver göras av värdlandsstödsavtalet. Vidare behöver avtalen om informationssäkerhet och immaterialrätt på försvarsområdet analyseras ur ett rättsligt hänseende.

Det finns även skäl att, utöver de avtalsrelaterade frågorna, se över vilka andra författningsändringar (dvs. grundlagsändringar, SL) som ett medlemskap i Nato bör medföra i syfte att möjliggöra ett effektivt deltagande från svensk sida.

...Utredaren ska också se över vilka andra författningsändringar som ett medlemskap i Nato bör medföra i syfte att möjliggöra ett effektivt deltagande från svensk sida och ett ändamålsenligt stöd från Nato och dess medlemsstater." (Mina kursiver, SL)

Utredarens uppdrag ska redovisas senast 15 augusti 2023. Då skulle grundlagsändringar kunna vara på plats tidigast 2026.

Det framgår alltså att regeringen tänker sig genomför nödvändiga författningsändringar efter att Nato-medlemskapet redan trätt i kraft.

Det känns nästan genant att påpeka att en av rättsstatens grunder är att att gällande lag, i synnerhet grundlag,  gäller, tills annat gäller.

Vad är då orsaken till myglet? Jo, det är naturligtvis den oerhörda BRÅDSKAN  att komma med i Nato. Kriget i Ukraina riskerar att trappas NED och den svenska Nato-opinionen svalna. Det gäller alltså att smida medan järnet är varmt, må så vara att grundlagen får stryka på foten.

Och maktens män och kvinnor vet att blir det fråga om grundlagsändringar kan en riksdagsminoritet på 10 % begära folkomröstning. Får de då stöd av 1/3 av riksdagens ledamöter måste frågan ut på folkomröstning.

Eftersom grundlagsbeslut måste fattas av två riksdagar med mellanliggande val kan alternativet vara att få ett "Nato-val" och det är för dem lika illa.

Kom ihåg att i opinionsmätningarna före S-ledningens ödesdigra beslut nådde den Nato-vänliga opinionen aldrig mer än 48% i mätningar.

Låt budkavlen gå! Stoppa grundlagsmyglet!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.