gerundium

19 mars 2016

Anmälan till SÄPO

USA:s ambassad i Stockholm. Redan om du skulle råka promenera förbi
den riskerar du att bli olagligt fotograferad och registrerad.
Enligt Säpos nya policy ska allmänheten anmäla alla misstänkta
försök till otillbörlig påverkan av svensk opinion.

Jag vill anmäla ett försök till otillbörlig mediapåverkan på
Sverige från vad som kan förmodas vara främmande
stormaktsintressen.

Dokumentet som sprids i mediakretsar har titeln "Säkerhetspolisen
2015" och utger sig för att värna svenska statsintressen.


I rapport med den förföriska titeln "Säkerhetspolisen 2015"
framförs en rad felaktiga och missvisande påståenden.


I dokumentet påstås exempelvis att Ryssland bedriver
otillbörlig påverkan via i Sverige verksamma medieföretag.

RT och Sputnik nämns. Sputniks svenskspråkiga nyheter har upphört.
RT har aldrig haft någon svensk upplaga.

I dokumentet påstås att Ryssland har alldeles för stor personal
som kan misstänkas spionera på Sverige.

Ryssland har 33 anställda. USA 34 anställda - vilket
inte nämns. Desinformation?

I texten nämns att Ryssland fått diplomat utvisad. Nämns inte
att Sverige dessförinnan fått diplomat utvisad från
Ryssland för exakt samma anklagelse - spionage. Det gamla
vanliga tit-for-tat således.

I texten talas om ett förfalskat brev från Peter Hultqvist. Att
Ryssland skulle ligga bakom är ett antagande. Brevet
publicerades första gången på en militär webbsida tillhörande
allierad till USA, Pakistan. Den fysiska hemvisten visade sig vara
en server i Sverige!

Slutligen är analysen i påverkansdokumentet så ensidig och illa
underbyggd att den inte tål någon kritik.

Vad skulle Ryssland vinna på att skada svensk demokrati?
USA däremot kan ha ett konkret syfte med den
desinformation som rapporten representerar - att lura in den
svenska allmänheten i Nato.


Stefan Lindgren

Här följer det misstänkta påverkansdokumentet:Rysk påverkan på opinionen – och på det demokratiska beslutsfattandet

Det är en del i Säkerhetspolisens kontraspionagearbete att beskriva hotbilden mot Sverige och därmed informera om vad vi ser av utländska tjänsters underrättelseaktiviteter. Säkerhetspolisen bedömer till exempel att cirka en tredjedel av de ryska diplomaterna i Sverige arbetar under täckbefattning.  Så såg det ut 2015 och så har det sett ut i flera år.

RYSSLAND ANMÄLER dessa personer som diplomater eller annan utsänd personal men i verkligheten är de underrättelseofficerare. Oftast arbetar de antingen för den militära underrättelsetjänsten GRU eller för dess civila motsvarighet SVR, som är sprunget ur det sovjetiska KGB. Under 2015 har rysk ambassadpersonal ombetts lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenlig med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

Ickelinjär krigföring
Det öppna och demokratiska svenska samhället är i allt väsentligt robust. Ändå kan samhället påverkas och manipuleras eller utsättas för svåra påfrestningar av en utländsk aktör utan att vi för den skull befinner oss i krig. Den gamla föreställningen om att ett krig utspelas mellan arméer på ett slagfält tappar allt mer sin relevans. Landvinningar inom militär ­ och informationsteknologi innebär att konflikter till en allt större del utkämpas på distans med till exempel kryssningsrobotar, informations krigföring och psykologiska operationer eller kontraspionage genom att skapa politisk instabilitet. En effekt av ett utnyttjande av icke ­ militära metoder är att gränsdragningen mellan krig och fred blir otydlig. En annan är att strategiska mål kan uppnås av en angripare, allt insvept i en slöja av förnekelse, desinformation och tvivel. Den ryska olagliga annekteringen av Krim 2014 är ett exempel på detta. Detta synsätt på krig innebär att behovet av underrättelser är mycket stora. De behövs för att skapa underlag för operationer. Därför är de ryska underrättelsetjänsternas arbete fortsatt mycket viktiga för Ryssland. I Sveriges arbete mot den ovan beskrivna utvecklingen jobbar Säkerhetspolisen tillsammans med andra myndigheter.

Fortsatt rysk kartläggning av civil och militär infrastruktur
En motståndare kan kartlägga olika former av sårbarheter oavsett om de är militära eller civila. Detta kan bland annat ske med olagliga metoder. Förövaren kan vara en under rättelseofficer men även illojala anställda kan lämna känslig information till en utländsk underrättelsetjänst. I sådana fall kallas dessa för agenter. En utländsk aktör kan även kartlägga och stjäla information genom elektroniska angrepp. Sådan kartläggning kan ligga till grund för planläggning av bland annat sabotage. I slutändan kan syftet vara att lamslå viktiga samhällsfunktioner. Säkerhetspolisen har kunskap om att Ryssland arbetar med kart läggning av både civil och militär infra­ struktur genom att använda samtliga av dessa metoder. Motverkan av detta är en av Säkerhetspolisens viktigaste uppgifter.

Syfte att skada förtroende för de folkvalda
Genom informationsoperationer och desinformationskampanjer kan ett annat land för söka påverka den allmänna opinionen och det demokratiska beslutsfattandet. Ett sätt är att sprida uppfattningar som ifrågasätter politiska ledares trovärdighet. Därigenom kan ledarna i ett auktoritärt land projicera en uppfattning av att politiska ledare i en öppen demokrati agerar på samma sätt som de själva. Detta kan i förlängningen påverka vår öppenhet och demokrati och skada allmänhetens förtroende för de folkvalda.

Medieföretag lojala mot statsledningen
Säkerhetspolisen ser att Ryssland har en avsikt att påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen – inte bara i Sverige. Sådan påverkan kan ske genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och desinformationskampanjer. Vid sidan av de ryska underrättelse ­ och säker hetstjänsterna ser vi också att stora och resursstarka ryska medieföretag och nyhets byråer på senare år allt tydligare fungerar som lojala verktyg för den centrala statsledningen. Dessa mediebolag är verksamma såväl i Ryssland som i utlandet. Bland dessa finns mediebolagen RT och Sputnik.

Förvanskade budskap
Bristande granskning av etablerade mediekanaler och snabba okritiska delningar i sociala media medför att förvrängda, felaktiga och förvanskade budskap får snabb spridning. Risken är att allmänhetens tilltro till all nyhetsförmedling minskas. Samma effekt kan även nås genom att nyhetsarenan över flödas av nonsens – syftet är att grumla bilden och så frön av tvivel i form av ”kompletterande sanningar”. Under det senaste året har dessutom förfalskade brev spritts där Sverige bland annat har anklagats för att för bereda försäljning av vapensystem till Ukraina.

Påverkar den svenska debatten
Säkerhetspolisens bild är att Ryssland genom offentliga uttalanden har försökt påverka debatten om Sveriges säkerhetspolitiska väg val. Liknande propaganda sprids också i sociala medier i Sverige. Samma felaktiga, för vrängda och förvanskade budskap som sprids genom den offentliga propagandan sprids här. Syftet är att få ut pro ­ryska budskap samt spä på oro och skapa splittring i samhället.

KONTAKTA OSS
En av Säkerhetspolisens viktigare informations kanaler är en uppmärksam allmänhet. Även om vi inte kan gå ut offentligt med hur vi arbetar baseras många av våra genombrott på upplysningar från enskilda, företag eller myndigheter. Om du uppmärksammar något som du tror kan ha koppling till utländsk kartläggning ser vi gärna att du kontaktar oss. Kontakta oss på sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
 

4 kommentarer :

 1. Snacka om propaganda. Var finns den journalist på SVT, TV4, DN, SVD eller AB som skulle våga ställa två frågor till SÄPO. A: Vilka av dessa personer på ryska ambassaden är spioner? B: Varför är de inte redan utvisade?

  SvaraRadera
 2. I Lettland där det bor en stor rysk minoritet har man studerat den kusliga nya faran, nämligen den ryska trollaktiviteten på nätforum. Man har gått igenom 200 000 olika meddelanden, enligt nätsajten Offguardian har man funnit 1,45 procent sådana som kunde ha varit trollrelaterade. Offguardian rubricerar sin artikel: Ryssarna kommer, det har min städerska sagt.

  Jag kollade snabbt den utredning som Offguardian refererar till och konstaterade bl.a. att en avvikande åsikt om det nedskjutna passagerarplanet MH 17 registreras som trollaktivitet.

  Här är min fråga till Säpo och finska myndigheter som uppenbarligen när likadana tankegångar: Anser ni att den amerikanska gruppen Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) eller den ledande amerikanska journalisten på temat MH 17, Robert Parry, också är Putin-troll, med syfte att vilseleda den allmänna opinionen? De har nämligen också en avvikande åsikt om MH 17. VIPS medlemmar är folk från underrättelsetjänsten som tröttnat på att politiker missbrukar den information som professionella analytiker tillhandahåller. Colin Powells lögner inför FN:s säkerhetsråd år 2003 om Iraks massförstörelsevapen var medvetna lögner. Underrättelsetjänsten visste och hade informerat politikerna helt korrekt men politikerna ljög lik förbannat. Resultat: Mellanösterns förstörelse - lade ni märke till det på Säpo ?

  Är journalistveteranen Larry King eller Navy Seal -soldaten, fd. guvernören Jesse Ventura också Putin-troll, då de har sina egna shower på RT, eller amerikanske statsvetaren Peter Lavelle som leder det populära debattprogrammet Cross Talk ? Eller Säpo, varför inte kolla vilka prominenta amerikanska gäster som villigt radar upp sig för att bli intervjuade av Sophie Shevarnadzhe eller Oksana Boyko på RT, troll allihopa ?
  Det är knappast första gången underrättelsetjänsten och den politiska och mediala "eliten" jagar sina egna hjärnspöken men komiskt är det så det förslår, även skrämmande tyvärr.

  SvaraRadera
 3. En snabb och översiktlig genomläsning av säkerhetspolisens årsbok framkallar i huvudsak bilden av en vederhäftig och kompetent poliskår. Jag hoppas och vill så gärna tro att det är sant. Det korta stycket om den påstådda ryska aktiviteten verkar dock entydigt i motsatt riktning. Texten bär en ton av Grönköpings Veckoblad och verkar inte vara skuren av den skarpaste kniven i Säpos redskapslåda. Har den månne blivit placerad där genom försorg dragen av omedvetet ombud för främmande makt, en så kallad nyttig idiot? Det är i alla händelser trist att läsa sådant trams i svensk myndighetspublikation. Bra jobbat, Stefan!

  Jan-Peter Stråhle

  SvaraRadera
 4. Det är värre än propaganda, det är skapandet av ett angiverisamhälle där enskilda ska rapportera "avvikande tänkande" hos medmänniskor.  På så sätt kan SÄPO:s register över regeringskritiska självtänkande människor uppdateras.  De som inte redan finns där och som oroar sig över anställbarhet kommer därför att bli försiktigare med att uttrycka sig på nätet eller ens verbalt, och på så sätt kan dina politiska och civila rättigheter i strid med International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), som började gälla 23 mars 1976, förtryckas.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.