Ryska posten

14 juli 2012

Vilken skandal!

I mitt debattinlägg om Skarpnäck vädrade jag tanken att
bygga en ekostad i Orhem.
 
Då visar det sig att Stockholms stad står i begrepp att
sälja 2 milj kvm mark i Orhem och därmed ytterligt försvåra
en bostadsbyggnadsexpansion i den riktningen.
 
Vad är det som gör att Orhem "inte är av strategisk vikt för
staden att behålla hyresobjekten i sin ägo" medan
Bagisskogen är lika strategiskt viktig att bebygga?
 
/Stefan Lindgren
 
Se dokumentet:
 
 
Dokument1 1(7)
2012-02-09
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.3.2-483/2011
Jennifer von Hofsten
Utvecklingsavdelningen
08-508 267 34
Till Fastighetsnämnden 2012-03-05
Planutredning, fastighetsbildning och försäljning av delar av fastigheterna Orhem 1:1 och Orhem 1:3. Inriktningsbeslut
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att påbörja planutredning, fastighetsbildning och försäljning av delar av fastigheterna Orhem 1:1 och Orhem 1:3.
Juan Copovi Mena
Förvaltningschef
Pontus Werlinder
Avdelningschef
Sammanfattning
Fastighetskontoret äger och förvaltar idag sex stycken hyresobjekt på fastigheterna Orhem 1:1 och Orhem 1:3 som är föremål för avyttring. De aktuella objekten kallas Grindstugan, Sjöstugan, Skogsvillan, Fähuset och garaget, Ladan och Trädgårdsvillan och är belägna på Orhemsvägen invid Drevviken i Sköndal.
Kontoret anser att det inte är av strategisk vikt för staden att behålla hyresobjekten i sin ägo då de varken inrymmer primärkommunala hyresgäster eller kan anses syfta till kontorets affärsidé vilken är att förvalta fastigheter till nöje och nytta för Stockholm. Vidare är objekten inte lönsamma och alla utom en har de senaste åren genererat ett
2012-02-09
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.3.2-483/2011
2(7) Dokument1
underskott. Samtliga objekt står dessutom inför betydande underhålls- och
reparationsåtgärder.
Utlåtande
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktige ska kontoret förvalta och utveckla fastigheter som staden
långsiktigt ska inneha. Staden ska vidare ha en aktiv fastighetsförvaltning och en öppen
inställning till fastighetsförsäljningar. Den aktiva förvaltningen innebär bland annat
försäljning av fastigheter för att på så sätt uppnå syftet om en mer effektiv och
ändamålsenlig förvaltning. Anledningen till att delar av fastigheterna bör avyttras är att
hyresobjekten på fastigheterna inte är lönsamma och har de senaste åren genererat ett
underskott. De står dessutom inför betydande underhålls- och reparationsåtgärder. Inget
av hyresobjekten inrymmer primärkommunal verksamhet utan hyrs uteslutande av
privatpersoner. Det ingår inte i kontorets kärnverksamhet att hyra ut privatbostäder. På
sikt kommer objektens underhållskostnader att växa och leda till att kontoret får ett ännu
större underskott.
Orhem 1:1 har en yta på ca 1 700 000 kvm och Orhem 1:3 har en yta på 177 200 kvm.
Hyresobjekten är belägna invid Drevviken i Orhem, Sköndal. Området befinner sig i
anslutning till naturreservat. Hyresobjekten är inte klassificerade av Stadsmuseet men har
troligtvis ett stort kulturhistoriskt värde. Staden förvärvade fastigheterna 1913 och 1914
för att försäkra mark för utvidgning. Området omfattas av generalplan Gpl 5225B från år
1963.
På fastigheterna finns följande hyresobjekt som är föremål för fastighetsbildning och
eventuell försäljning.
Orhem 1:1, Grindstugan,
Enfamiljsvilla om ca 126 kvm bostad och 35 kvm förråd med en tomtarea på ca 1500
kvm som idag hyrs av en privatperson. Objektet går med förlust och underhållet är
eftersatt. Fastighetskontoret föreslår en avstyckning för att bilda en egen fastighet och
därefter försäljning.
2012-02-09
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.3.2-483/2011
Dokument1 3(7)
Orhem 1:1 Skogsvillan
Byggnad på ca 210 kvm och tomtarea på ca 1500 kvm som idag uthyrs till två privatpersoner. Objektet går med förlust och underhållet är eftersatt. Fastighetskontoret föreslår en avstyckning för att bilda en egen fastighet och därefter försäljning.
Orhem1:3, Trädgårdsvillan (Röda Huset)
Enfamiljsvilla på 172 kvm och en tomtarea på ca 1500 kvm som idag hyrs av en privatperson. Objektet går med förlust och underhållet är eftersatt. Fastighetskontoret föreslår en avstyckning för att bilda en egen fastighet och därefter försäljning.
2012-02-09
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.3.2-483/2011
4(7) Dokument1
Orhem 1:3, Sjöstugan
Fritidsbostad om ca 110 kvm med en tomtarea på ca 1700 kvm som idag hyrs av en privatperson. Objektet går med förlust och underhållet är eftersatt. Fastighetskontoret föreslår en avstyckning för att bilda en egen fastighet och därefter försäljning.
Orhem 1:3, Fähuset och Garaget
Hyresobjektet består av:
- Fähuset: byggnad om ca 284 kvm som i dagsläget används som stall för fem hästar samt förråd.
2012-02-09
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.3.2-483/2011
Dokument1 5(7)
- Garaget: byggnad om ca 92 kvm.
Objektet går med litet överskott och underhållet är eftersatt. Fastighetskontoret föreslår en avstyckning för att bilda en egen fastighet och därefter försäljning.
Orhem 1:3, Ladan
Stallbyggnad om ca 650 kvm med boxplatser för ca 20 hästar. Enligt nya lagstadgade regler för hästhållning uppfyller byggnaden inte myndighetskraven för stallverksamhet. Det är även osäkert huruvida det finns tillräckligt med hagmark för att kunna utnyttja stallets fulla kapacitet. Ladan är i dagsläget tomställd. Underhållet är eftersatt och objektet går med stort minusresultat. Fastighetskontoret föreslår en avstyckning för att bilda en egen fastighet och därefter försäljning.
2012-02-09
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.3.2-483/2011
6(7) Dokument1
Mål och syfte
Syftet med att avyttra delar av Orhem 1:1 och Orhem 1:3 är att objekten på fastigheterna inte är av strategisk vikt för staden att behålla i sin ägo. En försäljning av hyresobjekten skulle syfta till ett bättre och mer ändamålsaktigt utnyttjande av stadens resurser. Kapitalvinsten som uppstår kan användas på ett resurseffektivare sätt, än om objekten behålls för förvaltning.
Åtgärder
Inför försäljningen planerar fastighetskontoret låta genomföra följande:
- Antikvarisk utredning av kulturvärdet i området och byggnaderna.
- Utreda planförhållanden och eventuellt se till att en planändring kommer till stånd.
- Paketering av vilka hyresobjekt som ska tillhöra vilken fastighet.
- Värdering av hyresobjekten.
- Överlåtelsebesiktning.
- Miljöinventering.
- Energideklaration.
- Uppmätning av byggnadernas areor enligt svensk standard.
- Genomgång av servitut och övriga belastningar samt rättigheter.
Ramupphandlad fastighetsmäklare anlitas vid försäljning på öppna marknaden.
Tidsplan
Kontoret kommer att påbörja utredningar under våren 2012. Hela processen beräknas ta ca 1–3 år.
Organisation
Enligt kontorets transaktionsprocess ansvarar utvecklingsavdelningen på kontoret för försäljningen.
Ekonomi
Grindstugan har de tre senaste åren genererat ett årligt genomsnittligt resultat om -38 500 kronor och har ett bokfört värde om 899 325 kronor.
Skogsvillan har de tre senaste åren genererat ett årligt genomsnittligt resultat om -132 500 kronor och har ett bokfört värde om 1 213 205 kronor.
Trädgårdsvillan har de tre senaste åren genererat ett årligt genomsnittligt resultat om
-125 000 kronor och har ett bokfört värde om 1 098 510kronor.
Sjövillan har de tre senaste åren genererat ett årligt genomsnittligt resultat om -117 000 kronor och har ett bokfört värde om 849 954 kronor.
2012-02-09
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5.3.2-483/2011
Dokument1 7(7)
Fähuset har de tre senaste åren genererat ett årligt genomsnittligt resultat om 7 900 kronor och har ett bokfört värde om 330 284 kronor.
Ladan har de tre senaste åren genererat ett årligt genomsnittligt resultat om -215 000 kronor och har ett bokfört värde om 643 759 kronor.
Försäljningsomkostnaderna är beroende av vad de initiala utredningarna visar men beräknas uppgå till maximalt ca 2 000 000 kronor inräknat utredningar och intern tid.
Samråd
Inför försäljningen kommer kontoret att samråda med berörda förvaltningar. Eftersom fastigheten inte inrymmer någon primärkommunal verksamhet berörs närmast exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.
Miljökonsekvenser
En miljöinventering kommer att genomföras för att se om det finns några miljökonsekvenser att ta hänsyn till.
Risker
Kontorets genomlysning av fastigheterna minimerar de eventuella risker som kan uppstå i samband med aktuell fastighetsaffär.
Plan för uppföljning
Ett inriktningsbeslut anger att en försäljningsprocess ska påbörjas och hur den ska gå till för en viss grupp fastigheter eller för en viss fastighet. Ett genomförandebeslut godkänner sedan försäljningen. Kontoret avser att återkomma till Fastighetsnämnden under senast 2014 med förslag till genomförandebeslut.
Kontorets analys
Kontoret anser att en mer ändamålsaktig förvaltning och ett bättre utnyttjande av stadens resurser kan uppnås genom en försäljning av delar av fastigheterna Orhem 1:1 och Orhem 1:3. Objekten levererar ett negativt resultat och inrymmer inte någon primärkommunal verksamhet. Därför anser kontoret att en försäljning bättre syftar till dels kontorets affärsidé vilken är att förvalta och utveckla unika fastigheter till nytta och nöje för Stockholm och dels till kontorets försäljningspolicy vilken innebär att fastigheter som inte är av strategisk vikt för staden ska avyttras.
Slut

2 kommentarer :

 1. Nu ska inte hela fastigheterna säljas utan byggnaderna ska avstyckas till egna fastigheter där endast husen med omkringliggande tomt hör. I övrigt rymmer kommunens mark de stora koloniträdgårdsföreningarna som har långa arrendeavtal med kommunen. Odlingslotter tycker jag också fyller en så viktig funktion att Orhem är olämpligt för ny bebyggelse. Dessutom ligger en stor del av Orhem i naturreservat.
  //Johan

  SvaraRadera
 2. Även om inte hela fastigheterna säljs är det en KRIMINELL politik att försämra stadens expansionsmöjligheter på sikt samtidigt som man förlitar sig på en planerat planlös förtätning. Men jag ville INTE ha en Orhemdebatt - det var måhända ett illa valt exempel för storskalig expansion. Det måste förstås finnas andra alternativ till förtätningen, som fortsätter på den progressiva stadsplanering som Stockholm har haft sedan länge och som skiljer Vårat Eken från en massa andra sönderbyggda storstäder i Europa. Vi måste börja med att säga NEJ, sedan syna planeringen - och kräva hållbara långsiktiga planer.

  Stefan Lindgren
  (skriv under namn!!!)

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.