Ryska posten

28 augusti 2012

Folkpartiet vill bygga i Bagisskogen
Så här har stadsbyggnadsnämnden tänkt sig att Bagarmossen och Skarpnäck
ska byggas ihop. Med utbyggnaden styckas det sammanhängande grön-
området upp. Resterna kan tas i nästa förtätningsvåg.

Studera retoriken i den artikel som Folkpartiet i Skarpnäck har lagt
ut. Notera kodspråket!"stärkt samband" mellan Skarpnäck och Bagarmossen = ihopbyggnad
"undersöka behovet av en ny vägförbindelse" = vi vet att med bostäder
följer bilväg.
"delar vi vill avstyrka" = att tillämpa salamitaktik mot allmänheten för
att alls få börja gräva
"öppen och lyssnande bostadspolitik" = vi har drivit de här frågorna mot
en massiv opinion i Skarpnäck i drygt 15 år nu utan att ändra oss en
millimeter

Så här skriver Folkpartiet Skarpnäck:

Under många år har frågan om ett stärkt samband mellan stadsdelarna Bagarmosen och Skarpnäck diskuterats, där förslagen om att bygga nya bostäder och undersöka behovet av en ny vägförbindelse har skapat en intensiv lokal debatt. Frågan är nu ett steg närmare ett avgörande, då den första konkreta planen för området presenterades av Stadsbyggnadskontoret i juni månad. Skarpnäcks stadsdelsnämnd är remissinstans för förslaget, och kommer den 28 augusti att ge sina synpunkter på hur planarbetet bör utvecklas. Hela förslaget finns att läsa på Stockholms stads temasida för sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.
Folkpartiet Liberalerna i Skarpnäck har analyserat och diskuterat förslaget grundligt, och anser att förslaget innehåller en rad idéer som vi vill utveckla, men också delar som vi vill avstyrka och ersätta med andra konkreta förslag. Nedan följer en sammanfattning av Folkpartiets ställningstagande i denna viktiga framtidsfråga för stadsdelen.

Folkpartiet Liberalerna välkomnar det starka engagemanget från många boende i Bagarmossen och Skarpnäck om det föreslagna sambandet mellan stadsdelarna. Vi förespråkar en öppen och lyssnande bostadspolitik, där dialogen med stockholmarna måste starta mycket tidigare än vad som är praxis idag. När vi bygger framtidens Stockholm måste vi se till helheten och balansera ett ständigt ökande behov av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur med en långsiktigt hållbar, trivsam och vacker stad. Att lyssna på engagerade medborgare som är de som bäst känner sin stadsdel är nyckeln i denna strävan. En öppen samrådsprocess är särskilt viktig i större exploateringsprojekt som detta, och det är därför glädjande att så många boende i området har utnyttjat möjligheten att delta vid öppna dialogmöten eller lämna in skriftliga synpunkter i det förlängda samrådet fram till den 31 augusti. Vi förutsätter att dessa remissyttranden vägs in i den fortsatta planprocessen.

Folkpartiet säger ja till fortsatt planering av delområde 1, 2 och 3, men nej till delområde 4.
Hotet om 700 bostäder är byråkratisk taktik för att åtminstone få lägga Bagisskogen under grävskopan.Folkpartiet fortsätter:

I bostadsbristens Stockholm är det oerhört angeläget att vi kan erbjuda miljöeffektiva och attraktiva bostäder som kan ge fler möjlighet att bo även i vår stadsdel. Planprogrammet lyfter på ett bra sätt fram möjligheterna till kompletteringsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge kring den gamla Bergholmsskolan. Folkpartiet välkomnar att behovet av nya bostäder och nya förskoleplatser för stadsdelens barn kan tillgodoses genom delområde 1 och 2. Vi ser gärna att det byggs mer inom område 1, exempelvis genom en rivning av hela den gamla Bergholmsskolan. Möjligheterna till ett än mer levande föreningsliv, lokal odling och andra aktiviteter i det föreslagna delområde 3 vid Bergholmstorpet blir ett positivt tillskott till både Bagarmossen och Skarpnäck, och ett möjligt utflyktsmål för boende i hela stadsdelen.


Avbryt delområde 4 – ingen utbyggnad av Skarpnäcksfältet mot Bagisskogen!
Ambitionen att skapa nya bostäder på Skarpnäcksfältet är lovvärd, men det område som föreslås mellan Vinggatan och Skarpnäcksvägen är inte den lämpligaste platsen för bebyggelse. Den sammanhållna parken är en naturskön och populär mötesplats som fungerar som skarpnäcksbornas förlängda vardagsrum. Folkpartiet förordar därför att planarbetet för delområde 4 avbryts och i sin helhet stryks ur den fortsatta planeringen. Vi vill istället att Skarpnäck växer söderut genom en genomgripande upprustning och förtätning vid Skarpa By, där gammal industrimark skulle kunna förvandlas till efterlängtade bostäder.
Helhetsgrepp över Skarpa By – låt Skarpnäcksfältet växa söderut!
Folkpartiet har länge påtalat vikten av ett samordnat planarbete av Skarpa By. Folkpartiet kräver nu tillammans med samtliga partier i stadsdelsnämnden ett samordnat helhetsgrepp för en utveckling av området vid Skarpa By. För att behålla den potential om 200-300 nya lägenheter som föreslås inom delområde 4, så förordar vi att hela området kring Skarpa By och Skarpnäcksgården istället inkluderas i det fortsatta planarbetet. Området finns redan med i Exploateringsnämndens verksamhetsplan för 2012, med en angiven potential om uppemot 300 nya bostäder. Området innehåller idag en rad industrifastigheter, vårdboenden och kontorslokaler, en del i mycket dåligt skick. En exploatering av området blir sannolikt kostsam med tanke på rivnings- och marksaneringsarbeten, och förutsätter därför en större volym för att bli ekonomiskt genomförbar för staden. Hela området kring Skarpa By bör därför inkluderas i det fortsatta planarbetet.

Vid en exploatering av Skarpa By där Skarpnäcksfältet växer söderut bör Stockholms stad tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL) utreda förutsättningarna att färdigställa och öppna den redan förberedda södra uppgången på Skarpnäcks tunnelbanestation, som ursprungligen planerades vid Zeppelinargatan. Detta skulle underlätta en god tillgång till kollektivtrafik för ett växande Skarpnäck och Skarpa By. Ytterligare en uppgång skulle också kunna erbjuda en attraktiv omstigningsplats för busstrafiken från exempelvis Sköndal, Fagersjö och Tyresö.

Kollektivtrafik och snabbcykelväg ska prioriteras före bilförbindelse!

Nya bostäder och en växande befolkning måste gå hand i hand med satsningar på bättre kommunikationer. Det är beklagligt att planprogrammet inte inkluderar de nödvändiga underlag och konkreta förslag som hade krävts för att både medborgare och stadsdelsnämnd ska kunna ta ställning till olika alternativa sätt att förstärka kommunikationerna till de växande stadsdelarna. Trafikkontorets kommande utredning behöver därför genomföras skyndsamt. Folkpartiet Liberalerna anser dock inte att en ny vägförbindelse för bilar är den lösning som ska prioriteras, utan att det istället är satsningar på tätare kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik som ska stå i fokus för Trafikkontorets fortsatta utredning.

För att underlätta möjligheterna till cykelpendling från Bagarmossen till innerstaden bör en snabbcykelväg anläggas från Rusthållarvägen via Kärrtorps IP över Nytorps Gärde för att sedan ansluta till den planerade snabbcykelvägen längs Nynäsvägen i höjd med Sofielundsplan och Blåsut. Genom en separerad cykelväg av hög klass som möjliggör en säker och snabb förflyttning med cykel, ökar möjligheterna för boende längs hela sträckningen att våga ta steget till arbetspendling med cykel.

Det ökade trafikflödet som blir resultatet av nya bostäder måste därutöver mötas med bättre tvärförbindelser. Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser därför att planeringen av Spårväg Syd ska prioriteras upp och tidigareläggas av SL. Sträckningen av den nya spårvägen bör planeras för att binda samman tunnelbanans slutstationer, och därmed förbinda hela Söderort från Skärholmen till Skarpnäck. Detta skulle även avlasta de högst belastade knutpunkterna vid Gullmarsplan och Slussen genom att boende i Östra Söderort skulle kunna arbetspendla med spårbunden trafik i öst-västlig riktning utan byte. En sådan ny spårförbindelse skulle öka attraktionskraften för fler företag att etablera sig i Söderort. Spårväg Syd öppnar även för möjlighet för fler att bygga och bo nära kollektivtrafik.

Student- och ungdomsbostäder förnyar Bagarmossens Centrum!

Bristen på studentlägenheter och mindre lägenheter för ungdomar är stor i hela Storstockholm. Folkpartiet Liberalerna föreslår därför att en ny hög byggnad med studentbostäder byggs ovanpå Bagarmossens tunnelbaneuppgång. Den nuvarande tunnelbaneuppgången rivs och inkluderas i den nya byggnaden. Den bakomvarande parken och bollplanen är idag sliten, otrygg och vildvuxen. Gårdsmarken bör därför bebyggas med ett eller flera bostadshus med mindre och kostnadseffektiva bostäder som lämpar sig väl för ungdomar. Att erbjuda hundratals studenter och unga vuxna möjlighet till en bostad i Bagarmossen skulle ge ett välbehövligt lyft till centrumet, och bidra till att butiker och lokal service kan utvecklas och blomstra samtidigt som trygghet och trivsel skulle öka. Planprogrammet bör därför utvidgas norrut från Bergholmsskolan för att inkludera både gångstråket mellan delområde 1 och Bagarmossens Centrum, liksom en förstudie om nya bostadshus på tunnelbaneuppgången och i dess närområde.

Det finns mycket att säga om Fp:s analys.
1) den utgår inte från någon helhetsplan utan tycks mer styras av de oerhört starka byggintressena. Vid en helhetsplanering måste man se på befolkningstätheten i Bagarmossen/Skarpnäck i förhållande till övriga Stockholm. 
2) man är jätterask att skrota en skola samtidigt som det finns skolor i Skarpnäck  som arbetar i undermåliga lokaler och har ytterst olämpliga lekmiljöer mellan parkeringsplatser och parkeringshus
3) man tycks utgå från ett panikperspektiv på bostadssituationen. Glömt är 1994 då man kastade bostäder efter stockholmarna. Vad händer den dag bostadsbubblan brister? Som den gjort i Danmark. Klart är att det behöver byggas hyresbostäder, tiotusentals, för att komma till rätta med spekulationspriserna, och de måste ligga i Storstockholm, inte nödvändigtvis i Stockholm.
4) här finns ingen som helst trafikplanering - hur ska de ökade passagerarströmmarna ta sig fram? Man bryter mot en tradition av integrerad stadsbyggnadsplanering. Det man nu "planerar" är en kaotisk process där dolda påtryckningsgrupper spelar en ödesdiger roll.

Stefan Lindgren

3 kommentarer :

 1. Hej Stefan,

  Vad roligt att du läst Folkpartiets ställningstagande om nya bostäder i Bagarmossen och Skarpnäck. Däremot beklagar jag att du misstror våra och stadens intentioner, eller helt enkelt missförstår vårt uttalande. Några kommentarer på din analys:

  1) planprogrammet för sambandet är just en helhetsplan för bostadsplanering för hela området. Vi vill gärna att fler områden inkluderas, Skarpa By och Bagarmossens Centrum, för att skapa ett ännu mer sammanhållet helhetsgrepp.

  2) Bergholmsskolan lades ner i kommunal regi 2005 då lokalerna utgjorde en arbetsmiljöfara då ventilationen fungerade dåligt och de gamla lokalerna från 1950-talet inte möter behoven som en modern skola ska klara. Delar av skolan är idag nedbränd och byggnaderna i dåligt skick. Staden bygger nya skollokaler i Söderort för att möta kommande behov.

  3) Stockholm har en akut bostadsbrist, där kommuner växer med omkring 25 000 nya stockholmare varje år. Tillväxttakten är snabbare än London, och för länet innebär det en befolkningsökning på 40 000 personer/år. Samtliga partier gick till val på att lösa bostadsbristen och hjälpa de hundratusentals personer som står i bostadskö. Staden bygger idag en majoritet hyresrätter i flertalet områden med nyproduktion.

  4) Vi har skrivit ett helt avsnitt om trafikplanering, där vi kräver tätare kollektvtrafik i t-bana och med bussar, ny tunnelbaneuppgång, spårväg Syd mellan Skärholmen och Skarpnäck samt en snabbcykelväg från Bagarmossen til City. Dessutom kräver vi en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet samt en utredning om det behövs en väg. Att beskylla detta för "ingen som helst trafikplanering" är direkt oriktigt.

  Med förhoppning om ett gott debattklimat,
  ,
  Daniel Forslund
  gruppledare (FP) i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

  SvaraRadera
 2. Daniel
  1) När jag talar om "helhetssyn" menar jag Storstockholm, du menar din valkrets.
  2) "Staden bygger nya skollokaler i Söderort för att möta kommande behov." Ja, hur ser de planerna ut. Det går ju inte att stoppa bostäder i en påse och skolor i en annan.
  3) Bostadsbyggandet påskyndas knappast av att åtskilliga hektar byggklar mark skvätts bort på radhus. Nu bygger ni på parkyta och vill skövla kvarvarande skog!
  4) Du säger ingenting om T-bana till Bollmnora - helt enkelt för att det skulle öppna för ett helt annat bostadsbyggande. Och ni ömmar först och främst för småhusbebyggelse. När jag kritiserade er för att sakna trafikplanering menade jag att det ingenstans redovisas i "planprogrammet" hur de 700 hushållen ska transporteras. De ska väl inte promenera till och från stan (är det detta som döljer sig bakom slagordet "Promenadstaden").
  Vi som har bott i Skarpnäck ett tag vet att just folkpartiet gång på gång återkommit till tanken att bygga ihop Bagis och Skarpnäck. Ett tag var argumenten att det var så kusligt i buskarna, nu är det bostadsbristen, där ni silar mygg och sväljer kameler. Kanske finns det något bakomliggande motiv som varit drivande hela tiden, men som inte är så smart att redovisa?
  Att anföra "utbyggnad av gångnätet" som argument i en debatt som handlar om att skövla den gröna lungan mellan två hårdexploaterade förorter är bedrägligt. Gå klarar vi utan grävskoporna"!

  Stefan Lindgren

  SvaraRadera
 3. Ytterligare en sak. Ser man på befolkningsutvecklingen så är trenden 2008-11 en ökning med 13 500 inv per år i Stockholm, c:a 20 för hela länet. Man kan inte bostadsplanera utifrån ett års siffror.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.