25 oktober 2021

Ska breda s-krav på kärnvapenförbud stoppas?

Organisationen ICAN fick 2017 Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapnen.
USA har genom att fräckt intervenera i Sverige hindrat att förbudstrakten ratificeras.


En lång rad socialdemokratiska arbetarkommuner och enskilda har motionerat till partikongressen 3-7 november i Göteborg om att Sverige måste ratificera FN-konventionen om kärnvapenförbud, som vi redan skrivit under.

Det svenska godkännandet stoppades efter ingripande från USA, som försvarsminister Peter Hultqvist omedelbart backade för.

Hela materialet finns att läsa här. Det är både glädjande och nedslående läsning.


Glädjande att så många tar kärnvapenfrågan på allvar och vill ansluta sig till de 56 länder som ratificerat traktaten om förbud av kärnvapen (bl.a. Österrike, Irland, Malta och Nya Zeeland).

Nedslående är hur slarvigt den socialdemokratiska partistyrelsen behandlar motionerna och föreslår att "de ska anses besvarade" med följande haranger:

"Socialdemokraterna vill se en värld utan kärnvapen, därför är nedrustning och icke-spridning en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering. Vi har en lång tradition av att vara i framkant och leda arbetet internationellt för nedrustning. Hotet från kärnvapen begränsas genom att internationella avtal sluts och upprätthålls.

Kärnvapenhotet påminner oss om vikten av gemensam säkerhet, att säkerhet bara kan skapas tillsammans med andra och att dialog är den enda vägen framåt mot nedrustning och fred. Icke- spridningsfördraget är det centrala internationella ramverket för global nedrustning och icke- spridning av kärnvapen. Vi ska fortsätta arbetet för att stärka genomförandet av fördraget och provstoppsavtalet. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen kan utgöra ett viktigt verktyg tillsammans med andra initiativ som syftar till att få kärnvapenmakterna att ta konkreta steg för nedrustning. Partistyrelsen menar att Sverige fortsatt ska vara en ledande röst för en kärnvapenfri värld.

Viktiga framsteg har skett. Idag finns färre kärnvapen jämfört med på 1980-talet, det finns ett internationellt system för kärnämneskontroll och kärnvapenfria zoner. Icke- spridningsfördraget (NPT) har varit framgångsrikt gällande att förhindra spridning av kärnvapen, minska kärnvapenarsenaler och underlätta fredlig användning av kärnenergi. Däremot har kärnvapenstaterna inte levt upp till artikel 6 om nedrustning och just nu sker en uppgradering och modernisering av existerande kärnvapen samtidigt som den internationella normen mot användning av kärnvapen luckras upp.

Kärnvapenhotet är en fråga om liv och död. Kärnvapenmakterna måste ta gemensamt ansvar och göra konkreta nedrustningsåtaganden. Ingångna avtal om nedrustning, icke-spridning och återhållsamhet måste hållas och förnyas när de är på väg att löpa ut. Sverige och länder som delar vår övertygelse om en kärnvapenfri värld måste outtröttligt fortsätta föra fram konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning. I arbetet för kärnvapennedrustning ska Sverige ha en ledande roll. Vi socialdemokrater vill ha ett globalt kärnvapenförbud. Det avgörande arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget och att öka kärnvapenmakternas vilja till nedrustning. Vi vill att Sverige som observatör till FN:s förbud mot kärnvapen (TPNW) aktivt ska bidra till att konventionen utvecklas med målet att Sverige kan ansluta sig. Partistyrelsen anser därför att tidsangiven signering eller ratificering skulle riskera att vara kontraproduktivt.

Sverige ska fortsätta ta ansvar för att försöka överbrygga skillnader mellan länder med och utan kärnvapen och driva på för konkreta åtaganden och framsteg. Stockholmsinitiativet som under svensk-tyskt ledarskap samlar en grupp länder för att föreslå konkreta förslag på nedrustning och icke-spridning är en viktig del i detta arbete.

Icke-spridningsfördraget (NPT), som är det centrala multilaterala ramverket för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, måste stärkas och utfästelser gjorda i avtalet förverkligas. Vi ska fortsätta arbetet för att stärka genomförandet av NPT och stödjer inrättandet av ett FN-sekretariat om kärnvapennedrustning med uppgiften att följa efterlevnaden av nedrustningslöftena i NPT. Sverige bör erbjuda sig att stå värd för sekretariatet.

Sverige och Östersjön är de facto en kärnvapenfri zon idag. De militära överenskommelser som finns omöjliggör uttryckligen utplacering av kärnvapen på svenskt territorium. Partistyrelsen anser därför att en ytterligare politisk process kring kärnvapenfri zon inte är den mest centrala frågan utan att vårt nedrustningsarbete bör fokusera på den globala nedrustningen.

Den svenska framtida kompetensen på området behöver förstärkas och uppdateras för att säkerställa mångsidig och långsiktig kunskap om kärnvapen och effektiva metoder för nedrustning. Alva Myrdal-centret kommer som svenskt tvärvetenskapligt forsknings- och kunskapscentrum om kärnvapennedrustning bidra. Kunskapen från detta center kan spridas, vilket partistyrelsen välkomnar."

Partistyrelsen reser invändningar mot förbudstraktaten som Sverige inte hade när den skrevs. Det är efterkonstruktioner som syftar till att dölja att Sverige föll undan efter ett ingripande från USA:s ambassadör.

Partistyrelsen kommer med direkta faktafel när den påstår att såväl Sverige som Östersjön är garanterade kärnvapenfrihet. I Sveriges värdlandsavtal med Nato finns ingenting som utesluter att Nato för in kärnvapen i landet.

Det är Nato:s policy att aldrig uppge om det finns kärnvapen ombord på gästande farkoster.

Östersjön är långt ifrån kärnvapenfri eftersom Nato-länders flottor kan föra med sig dem in och ryska örlogsfartyg likaså. Med de baltiska staternas och Polens anslutning till Nato, liksom införlivandet av DDR, liknar Östersjön idag mer ett innanhav för Nato, där man också systematiskt bygger upp militära styrkor mot Ryssland.

I kärnvapenfrågor kan man inte bygga på önsketänkande. Man måste arbeta för att steg för steg minska riskerna för att det värsta tänkbara scenariot - ett kärnvapenkrig - skulle kunna utbryta.

Den socialdemokratiska partistyrelsen backar fegt undan. TRO INTE ATT VI INTE FÖRSTÅR VEM SOM DRAR I TRÅDARNA!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.