gerundium

18 maj 2022

Grundlagsproblematiken

Karolina Bångs bidrag till tecknarinitiativet Moment2022.

Försvarsminister Peter Hultqvist sa lite kryptiskt på en presskonferens rörande regeringens Anschluss av Sverige till Nato: "Här finns en grundlagsproblematik också..."  Vad menade han?


Som jag ser det är det omöjligt att ansluta Sverige till Nato utan ett dubbelbeslut med mellanliggande val. Då räcker det också¨om en tiondel av riksdagen kräver folkomröstning för att det ska bli det.

Jag är ingen grundlagsexpert, men jag kan läsa innantill. I regeringsformens 10:e kapitel, 7:e paragrafen står det:

I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar
sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, an-
vändningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter
eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller
förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisa-
tion för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till
en mellanfolklig domstol.....
 

Riksdagen fattar beslut om överlåtelse i den ordning som anges i 6 § andra
stycket. Lag (2010:1408).

Där står det:

Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre fjärdedelar av
de röstande och mer än hälften av riks dagens ledamöter röstar för det. Riks-
dagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av
grundlag. 

Då är första frågan, är Nato en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete. Svar: Nej. Nato är en militärallians för nukleär avskräckning och krig (i bästa fall försvar).

Anslutning till något sådant förutsätts inte i grundlagen. Därför måste den ändras. Att Nato-medlemskap inte skulle beröra beslutanderätt över "förvaltningsuppgifter" i mer än "begränsad omfattning" blir också svårt att göra troligt.

Kort sagt: jag ser inga kryphål. Och det är väl den insikten ligger bakom Hultqvists mumlande också.

I riksdagsdebatten teg regeringen om hur Nato-inträdet ska ske formellt. Kanske döljer sig här en osäkerhet. Man vill testa hur eftergivet svenska folket är.

Därför bör det sägas högt att detta beslut kräver grundlagsändring och folkomröstning. Allting annat är liktydigt med en statskupp.

* * *

Man ska inte vara naiv beträffande hur cyniskt regeringen manövrerar i frågan. Vi har sett en del oppositionella röster i socialdemokratin:

SSU, Kvinnoförbundet, Tro och solidaritet är alla mot Nato-anslutning. Göran Persson är det. Leif Pagrotsky är det.

Men räcker det att säga att man är emot det och sedan inte göra något, inte ställa det minsta krav på hur frågan ska behandlas och hur svenska folket ska få komma till tals?

De Nato-kritiker som lojt viker sig för s-styrelsens beslut bidrar bara till en allmän defaitism. Det är sådan defaitism som regeringen sätter sitt hopp till.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.